Šolska skupnost

Šolska skupnost

Na podlagi 6. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS, št. 75/2004) na OŠ Maksa Durjave Maribor deluje šolska skupnost. V šolsko skupnost sta vključena po dva izvoljena predstavnika iz oddelkov od 4. do 9. razreda. Namen šolske skupnosti je opolnomočenje učencev za uveljavljanje svojih interesov, pravic in dolžnosti. Želimo ustvariti čas in prostor, v katerem bodo izvoljeni predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, bili slišani in v katerem bodo izrazili potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, podali predloge, pobude in kritike, s skupnimi močmi poskušali najti rešitve ter na tak način predstavljali glas vseh učencev na šoli.

Naloge šolske skupnosti obsegajo:

–          zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

–          spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,

–          predlaganje izboljšav bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,

–          oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

–          opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci

–          informiranje učencev o svoji dejavnosti.

(Visited 363 times, 1 visits today)
Dostopnost