ODDAJA PROSTOROV OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Maksa Durjave Maribor, ki ga je sprejel Svet OŠ Maksa Durjave Maribor na svoji   2 . redni seji  26. 9. 2013, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za naslednje šolsko leto.

V letu 2018 je začel veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018), ki v svojih določbah podrobneje ureja postopke oddaje nepremičnega premoženja v občasno uporabo. Tako je v 67. členu določeno:

 • da se uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti določi s cenikom, ki ga sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti – župan.

Cene uporabe šolskih prostorov za šolsko leto 2020/2021 bo določil župan s sklepom, ki ga bomo prejeli v mesecu decembru 2020.
Do meseca decembra šola oddaja:

 • klasične učilnice (6,00€ na uro),
 • računalniška učilnica (30,00€ na uro),
 • specializirane učilnice (12,00€ na uro),
 • prostor za športno vzgojo (14,00€ na uro),
 • zunanja športna igrišča (12,00€ na uro).

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.
Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na naslov  os-maksa.durjave@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.
Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj),
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.
Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 1. septembra 2020 naprej.

Jolanda Friš Lozej
ravnateljica

(Visited 75 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost